Regulamin

Nasza firma świadczy usługi na terenie miasta: Wrszawa,Poznań,Wrocław,Kraków,Gdynia. Działalność nasza opiera się na dużym doświadczeniu i najwyższych standardach. Będziemy się starali zrozumieć Państwa potrzeby, a jakość naszej pracy z pewnością przewyższy oczekiwania. Naszą firmę wyróżnia dążenie do świadczenia usług najwyższej jakości. Staramy się uważnie oceniać potrzeby klientów, zadajemy konkretne pytania i nie żałujemy czasu, aby przygotować odpowiednie rozwiązanie. Nasi pracownicy posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie, co jest najlepszą gwarancją właściwego zaspokojenia specyficznych potrzeb klientów. Chętnie odpowiemy na każde pytanie, co pomoże przekonać się, że odwiedzenie naszej firmy nie było stratą czasu.

 • 1. Salon masażu EDEN TEAM VIP jest jednostką indywidualną nie podlegającą innym wyższym podmiotom.
 • 2. Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z zabiegów w Salonach EDEN TEAM VIP.
 • 3. Salon masażu jest czynny od godziny 10.00 do 22.00 od poniedziałku do niedzieli, również w dni wolne oraz święta ( salon zastrzega sobie prawo zmiany terminu przyjęć oraz dni pracy).
 • 4. Na terenie salonu zabrania się:
  • wnoszenia i/ lub spożywania alkoholu,
  • wnoszenia urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz,
  • używania narkotyków i innych środków odurzających,
  • prowadzenia handlu i akwizycji,
  • korzystania z urządzeń bez zgody personelu salonu,
  • głośnego i niekulturalnego zachowania,
  • werbowania masażystów,
 • 5. Wykupienie masażu jest równoznaczne ze złożeniem przez klienta oświadczenia , i nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z oferowanych usług oraz z deklaracją zapoznania się i akceptacji warunków niniejszego regulaminu.
 • 6. Powtarzający się brak informacji o rezygnacji z zarezerwowanego zabiegu skutkuje wykluczeniem Klienta z korzystania z usług naszych Salonów.
 • 7. Osoby niepełnoletnie nie mogą korzystać z zabiegów w Salonie EDEN TEAM VIP (z wyjątkiem zabiegów zdrowotnych).
 • 8. Personel zobowiązany jest udzielić rzetelnych informacji dotyczących zabiegów i przebiegu oraz rezultatów danych masaży.
 • 9. Personel ma w obowiązku poinformować o pełnej ofercie zabiegów , zmianach ofert oraz i promocjach.
 • 10. Personel zastrzega sobie prawo zmiany terminów zarezerwowanego masażu 24 godziny przed wyznaczonym terminem.
 • 11. Opłaty za zabiegi pobierane są przed / lub po masażu według obowiązującego cennika płatność w formie gotówka.
 • 12. Personel zastrzega sobie prawo do przerwania masażu w wyniku niepożądanej sytuacji, opłata za masaż nie zostanie zwrócona.
 • 13. Gabinet masażu nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie salonu.
 • 14. Zabiegi masażu są dostępne dla wszystkich z wyjątkiem osób:
  • znajdujących się pod wpływem alkoholu i innych używek,
  • z chorobami zakaźnymi,
  • z ranami otwartymi,
  • w ciąży,
  • z wysoką temperaturą.
 • 15. W gabinecie należy dostosować się do poleceń obsługi.
 • 16. W trosce o wysoką jakość usług, klient zobowiązany jest przybyć 5 minut przed wyznaczonym terminem/godziną w celu przygotowania się do masażu.
  Umówiona godzina masażu jest godziną rozpoczęcia zabiegu. W innym przypadku masaż zostanie skrócony .
 • 18. Wszelkie sytuacje mogące stwarzać zagrożenie dla zdrowia należy zgłaszać do kierownika lub recepcji salonu.
 • 19. Podany grafik na stronie ma charakter orientacyjny i może ulagać zmianom.
 • 20. W języku prawniczym nie istnieje legalna definicja plagiatu. Niemniej w literaturze przyjmuje się, że jest Menu prawo autorskie przedmiot prawa autorskiego podmiot prawa autorskiego 14.05.2016 Prawa autorskie ­ Odpowiedzialność karna, to bezprawne przywłaszczenie autorstwa lub współautorstwa w całości lub częśc i cudzego, chronionego prawem dobra intelektualnego, a przede wszystkim utworu, wynalazku, wzoru użytkowego, projektu racjonalizatorskiego. Rozróżnia się dwie podstawowe formy plagiatu: plagiat jawny (oczywisty) oraz plagiat ukryty. Pierwszy z nich polega na przejęciu cudzego utworu w całości lub w znacznej części woryginalnej postaci bądź z niewielkimi zmianami. Plagiat ukryty z kolei wyraża się w przejęciu cudzego utworu w relewantnych elementach jego treści, lecz w postaci przekształconej. Plagiat pojawia się zawsze wtedy, gdy przejmowane są z cudzego dzieła elementy o charakterze twórczym, co oznacza że występuje zarówno przy wykorzystaniu całości lub części cudzego dzieła jak i przy stworzeniu utworu zależnego bądź z zapożyczeniami, pod warunkiem przywłaszczenia również autorstwa. Plagiatem prawa osobiste prawa majątkowe dozwolony użytek chronionych utworów utwory audiowizualne programy komputerowe ochrona 14.05.2016 Prawa autorskie ­. Odpowiedzialność karna http://prawo­autorskie.edu.pl/karna.html 3/10 natomiast nie będzie wykorzystanie wyników cudzych badań naukowych, koncepcji, pomysłów o charakterze nietwórczym. Opisywane przestępstwo może być popełnione wyłącznie w formie działania i to z zamiarem bezpośrednim. Sprawa świadomie musi podawać się za autora cudzego utworu bądź artystycznego wykonania. Zagrożone jest ono karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Grzywna wymierzana jest ­ przy uwzględnieniu art. 33 § 1 i 3 k.k. ­ w tzw. Stawkach dziennych, przy czym sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki. Najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa zaś 540. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna zaś nie może być niższa od 10 zł ani też przekraczać 2000 zł. Z kolei kara ograniczenia praw autorskich i osobistych prawa pokrewne odpowiedzialność karna poradniki prawne prawo karne 14.05.2016 Prawa autorskie ­ Odpowiedzialność karna http://prawo­autorskie.edu.pl/karna.html 4/10 wolności trwa najkrócej miesiąc, a najdłużej 12 miesięcy (art. 34 § 1 k.k.). Obok przywłaszczania cudzego autorstwa rozróżnia się jeszcze wprowadzanie w błąd co do autorstwa. Przy tym przestępstwie może być rozpatrywany zarówno zamiar bezpośredni jak i ewentualny. Może też być popełnione przez działanie jak i zaniechanie. Warunkiem odpowiedzialności jest przynajmniej świadomość, że skutkiem błędu będzie przyjęcie jego osoby jako autora. Wprowadzenie w błąd może przybrać również postać zamierzonego podania przez sprawcę nieprawdziwego nazwiska autora dzieła lub wykonania, bez względu na cel, który ma zostać przez to osiągnięty. Przestępstwo to jest popełnione z chwilą ukończenia samego czynu.
 • 21. Jak powszechnie wiadomo,masaż jest bardzo pożytecznym i przyjemnym zabiegiem,lecz wystepują również przeciwskazania do jego wykonania,a to m.in.:
  • wszystkie ostre i niektóre podostre stany zapalne,
  • choroby przebiegające z wysoką gorączką ( powyżej 38s st.C),
  • wszystkie ostre i niektóre podostre stany zapalne, choroby przebiegające z wysoką gorączką (powyżej 38 st.C),
  • choroby nowotworowe (złośliwe i niezłośliwe),
  • zapalenie żył, duże żylaki i tętniaki, zaawansowana choroba nadciśnieniowa,
  • zmiany ropne i zapalne na skórze chorego,
  • krwotoki lub tendencje do ich występowania,
  • czas menstruacji,